NCKH sinh viên 2018- Nhận dạng danh thiếp tiếng Việt trên Android