NCKH Sinh viên 2019- Số hóa và rút trích tự động thông tin công văn khoa Công nghệ Thông tin