NCKH sinh viên 2020- Xây dựng ứng dụng truy xuất nguồn gốc nông sản dựa trên công nghệ blockchain.