NCKH sinh viên năm 2022 – Xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên dựa trên nhận khuôn mặt