NCKH sinh viên năm 2024-Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) xây dựng phần mềm dẫn đường trong Trường Đại học Đà LạtNCKH sinh viên năm 2024

Nhóm tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như (2112727), Nguyễn Bảo Khanh (2111845), Trần Nguyễn Ánh Minh (2111863), Công Tằng Tôn Nữ Ngọc Diệu (2212356), Nguyễn Đoan Trang (2100011). GVHD: TS. Trần Ngô Như Khánh.