NCKH sinh viên năm 2024- Xây dựng hệ thống quảng bá Trường Đại học Đà Lạt bằng công nghệ thực tế ảo

Nhóm tác giả: Trần Bảo Lâm (2011401), Đỗ Minh Đăng (2011363), Nguyễn Xuân Phát (2014478), Nguyễn Hoàng Anh Khoa (2212394), Nguyễn Ái Mừng (2212420). GVHD: TS. Tạ Hoàng Thắng