NCKH sinh viên năm 2024- Xây ứng dụng nhận diện ngôn ngữ kí hiệu

Nhóm tác giả: Vũ Bá Đông (2111818), Tăng Thế Ngọc Song (2111881), Nguyễn Tân Tiến (2111896), Nguyễn Anh Khôi (2212396), Nguyễn Lê Minh Trí (2212476). GVHD: ThS. Phan Thị Thanh Nga