Quyết định chế độ chính sách cho sv hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2021-2022

[1] Quyết định số 144/QĐ-ĐHĐL ngày 09/3/2022 v/v cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy HKII, năm học 2021-2022.

[2] Quyết định số 145/QĐ-ĐHĐL ngày 09/3/2022 v/v cấp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy HKII, năm học 2021-2022.

 [3] Quyết định số 146/QĐ-ĐHĐL ngày 09/3/2022 vv miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy HKII, năm học 2021-2022.