Quyết định chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2021-2022 (đợt 1)