Quyết định hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2022-2023

[1] QĐ Số 1104/QĐ-ĐHĐL_ Ngày 17/11/2022 v/v trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy Khóa 43, 44, 45 – HKI, năm học 2022-2023.

[2] QĐ Số 1103/QĐ-ĐHĐL_ Ngày 17/11/2022 v/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy Khóa 43, 44, 45 HKI, năm học 2022-2023