Quyết định học bổng KKHT học kỳ II năm học 2021-2022, Quyết định Khen thưởng năm học 2021-2022

Quyết định số 1162/QĐ-ĐHĐL_Khen thưởng sinh viên NH 2021-2022_ngày 24/11/2022

Quyết định số 1165/QĐ-ĐHĐL_Học bổng KKHT học kỳ II, 2021-2022_ngày 25/11/2022

Khoa CNTT.