Quyết định liên quan đến chính sách cho sinh viên- học kỳ II năm học 2016-2017

1. QĐ số 286-QĐ-ĐHĐL ngày 15/05/17 v/v miễn giảm học phí cho sinh viên chính quy đợt 2, HK II, năm học 2016-2017
2. QĐ số 287-QĐ-ĐHĐL ngày 15/05/17 v/v điều chỉnh mức miễn giảm học phí cho 04 sinh viên chính quy HK II, năm học 2016-2017.
3. QĐ số 288-QĐ-ĐHĐL  ngày 15/05/17 v/v cấp tiền Hỗ trợ chi phí học tập  HK II, năm học  2016-2017.
4. QĐ số 289-QĐ-ĐHĐL  ngày 15/05/17v/v cấp tiền Trợ cấp XH  HK II, năm học 2016-2017.