Quyết định sinh viên tham gia thực tập nghề nghiệp – lớp CTK39

Danh sách sinh viên – đơn vị TT- giáo viên đồng hướng dẫn: 1705TTNN_UIS-DanhSachSinhVien

Lưu ý: Khi đi thực tập, sinh viên mang theo giấy giới thiệu và thẻ sinh viên (hoặc CNMD).