Quyết định sinh viên tham gia thực tập nghề nghiệp- lớp CTK42