Quyết định số 123/QĐ-ĐHĐL ngày 06/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc ban hành Quy định về công tác khảo thí bậc đại học tại Trường Đại học Đà Lạt