Quyết định số 156-QĐ-ĐHĐL_190318_vv miễn giảm học phí cho sinh viên chính quy HK II 17-18.