Quyết định số 489-QĐ-ĐHĐL v.v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019 – 2020