Quyết định số 659/QĐ-ĐHĐL ngày 17/10/2017 về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018