Quyết định số 670-QĐ-ĐHĐL v.v miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy HKI năm học 2018-2019