Quyết định số 675/QĐ-ĐHĐL ngày 8/8/2022 v.v Khen thưởng sinh viên/nhóm sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” Trường Đại học Đà Lạt năm 2022