Quyết định tham quan thực tế học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Lớp CTK46A, CTK46B)