Quyết định thực tập nghề nghiệp 1 lớp CT21B2DL, CTK45DLTC