Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2016-2017