Quyết định v.v khen thưởng sinh viên trong hoạt động phong trào của khoa CNTT năm học 2017-2018