Quyết định v/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ II năm học 2019-2020

1. Quyết định số 418-QĐ-ĐHĐL_Ngày 10/6/2020_v/v cấp hỗ trợ học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người HKII 2019-2020

2. Quyết định số 419-QĐ-ĐHĐL_Ngày 10/6/2020_v/v cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy HKII 2019-2020

3. Quyết định số 420/ QĐ-ĐHĐL ngày 10/6/2020-v/v cấp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy HKII 2019-2020

4. Quyết định số 421-QĐ-ĐHĐL_ Ngày 10/6/2020_vv miễn giảm học phí cho sinh viên chính quy đợt 2 HKII 2019-2020