Quyết định về việc tách chuyên ngành đối với khóa 45