Thông báo 760-TB-ĐHĐL về việc đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2023 – 2024