Thông báo dời lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 đối với học phần Toán rời rạc và Xác suất thống kê