Thông báo hoãn thi tập trung một số học phần học kỳ II năm học 2020-2021 (bổ sung)