Thông báo học bổng dành cho sinh viên họ Dương

Hội đồng Họ Dương tỉnh Lâm Đồng sẽ trao học bổng cho 10 sinh viên họ Dương đang học tập tại trường, tiêu chuẩn như sau:
1. Sinh viên họ Dương.
2. Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh có khăn.
3. Số lượng 01 sv/Khoa
4. Ngày 29/4/2018 tham dự đại biểu Hội đồng Họ Dương tỉnh Lâm Đồng (Thời gian cụ thể và địa điểm phòng CTSV sẽ thông tin sau).
Đề nghị các lớp gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) về khoa CNTTtrước 8h00 ngày 27/4/2018; Sau đó khoa sẽ xét và nộp về phòng CTSV.

Khoa CNTT