Thông báo số 1096/TB-ĐHĐL v.v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên hệ đào tạo chính quy học kỳ I, năm học 2022-2023

Ghi chú: hướng dẫn tại đây