Thông báo số 1113-TB-ĐHĐL về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Đà Lạt