Thông báo số 1145/TB-ĐHĐL ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2021