Thông báo số 1229/TB-ĐHĐL ngày 21/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, về việc tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến