Thông báo số 1321/TB-ĐHĐL v.v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021