Thông báo số 1589-TB-DHDL về việc thực hiện tiến độ giảng dạy và công tác tổ chức thi học kỳ I, năm học 2023 – 2024