Thông báo số 1663-TB-ĐHĐL về việc đăng ký học phần học kỳ II, năm học 2023 – 2024