Thông báo số 1926-TB-ĐHĐL về việc điều chỉnh học phần online học kỳ II, năm học 2023 -2024