Thông báo số 327/TB-ĐHĐL v.v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy HKII năm học 2019-2020

Phụ lục hướng dẫn kèm theo: phu luc-le