Thông báo số 328/TB-ĐHĐL về việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tại Trường Đại học Đà Lạt