Thông báo số 329/TB-ĐHĐL ngày 22/3/2023 về việc phối hợp tổ chức Ngày hội STEM Thành phố Đà Lạt lần thứ I năm học 2022 – 2023