Thông báo số 330/TB-ĐHĐL ngày 13/4/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc xét cấp học bổng Hessen, Đức

Hồ sơ kèm theo:

1. 2021_Hesen Huong dan lam ho so cap HB Hessen.CHUAN

2. 2021_Hesen To khai Thong tin ca nhan xin cap HB Hessen

3. 2021_Hesen Giay chung nhan KQHT xin cap HB Hessen