Thông báo số 441-TB-ĐHĐL về việc thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức thi học kỳ II, năm học 2023 – 2024