Thông báo số 562-TB-ĐHĐL về việc thực hiện tiến độ học kỳ II và xây dựng kế hoạch học kỳ III năm học 2022 – 2023