Thông báo số 901-TB-ĐHĐL về việc điều chỉnh học phần online học kỳ I, năm học 2023 – 2024