Thông báo thay đổi hình thức thi cuối kỳ II năm học 2020-2021 (bổ sung những học phần thi từ 23/6-2/7/2021)

Lưu ý: Tất cả sinh viên của các ca thi (lịch thi cũ trước đây chia ca thi), nay đều thi cùng 1 thời gian thi như lịch điều chỉnh đính kèm.