Thông báo thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy HKI, năm học 2020-2021