Thông báo triển khai học phần Thực tập nghề nghiệp cho lớp CTK39

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        ———-                                                                                ———–   

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

(V\v Tổ chức buổi triển khai Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp cho lớp CTK39) 

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tập trung lớp CTK39:

  1. Thời gian: 15h thứ sáu, ngày 14/6/2019
  2. Địa điểm: phòng A27.4
  3. Thành phần tham dự: toàn thể sinh viên lớp CTK39.
  4. Nội dung: triển khai về kế hoạch Thực tập nghề nghiệp cho sinh viên, giải đáp thắc mắc.

Lưu ý: Sinh viên lớp CTK39 cần đăng ký học phần Thực tập nghề nghiệp, mã HP: CT2130 và mua bảo hiểm thân thể để đi thực tập (sinh viên nộp bản photo bảo hiểm về văn phòng khoa trước ngày 18/6/2019).

Khoa CNTT