Thông báo tuyển dụng của FPT Telecom Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ms Dung– Tel:  01682 329 320 – Email: dungdlt2@fpt.com.vn