Thông báo tuyển dụng nhân sự của Ngọc Anh Group tại vị trí “Chuyên viên Quản trị Công nghệ thông tin”